Pharmaceutical Disposal
Monthly Rates

ControlledHazardousNon-Hazarous

Mailback

1 Gallon
Monthly$300$325$200
Quarterly$142$150$108
Semi-Annual$113$117$96

Mailback

2.5 Gallon
Monthly$330$370$242
Quarterly$152$165$207
Semi-Annual$118$124$166

Mailback

5 Gallon
Monthly$400$480$283
Quarterly$175$202$150
Semi-annual$129$143$138

Transportation

28 Gallon
MonthlyN/AN/A$183
QuarterlyN/AN/AN/A
Semi-AnnualN/AN/AN/A